Chính sách

Nội dung chính sách

Tổng quát

Tất cả các báo giá hoặc dịch vụ và các hợp đồng hoặc thỏa thuận khác phát sinh. Được thực hiện bởi Công ty TNHH Kỹ thuật kiểm định hàng tiêu dùng. Hoặc bất kỳ công ty và các đại lý liên quan đến công ty. Đều chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản chính sách chung về dịch vụ thử nghiệm này. (Sau đây gọi là “Điều khoản chung”). Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản hoặc các điều khoản ràng buộc không nhất quán theo luật định pháp luật.

Cung cấp dịch vụ

 1. Công ty cung cấp dịch vụ với thái độ thận trọng và hợp lý. Theo các hướng dẫn cụ thể của bên ủy thác đã được xác nhận. Nếu không có chỉ lệnh này, công ty có thể cung cấp dịch vụ bằng cách sử dụng dựa trên cơ sở sau:
  1. Bất kỳ đơn ủy thác tiêu chuẩn của công ty và các điều khoản trong các văn bản chỉ dẫn tiêu chuẩn.
  2. Bất kỳ thông lệ, phương pháp hoặc thực tiễn thương mại có liên quan;
  3. Các phương pháp mà công ty cho rằng phù hợp về mặt kỹ thuật, hoạt động và tài chính.
 2. Báo cáo kết quả được đưa ra sau khi thử nghiệm mẫu chỉ phản ánh đánh giá của công ty với chính mẫu đó. Và không phản ánh trong đánh giá của cùng một lô hàng của mẫu.
 3. Báo cáo kết quả do công ty phát hành chỉ phản ánh các sự thật được ghi lại. Tại thời điểm làm việc và được giới hạn trong phạm vi của các hướng dẫn nhận được. Nếu không có hướng dẫn, nó bị giới hạn trong phạm vi tham chiếu. Mà công ty lựa chọn trong điều khoản 2.1. Công ty không có nghĩa vụ phải đề cập hoặc báo cáo bất kỳ sự kiện. Hoặc tình huống nào ngoài phạm vi hướng dẫn cụ thể hoặc phạm vi áp dụng khác.
 4. Công ty có thể chỉ định một đại lý hoặc nhà thầu phụ đảm nhận toàn bộ hoặc một phần dịch vụ. Bên ủy thác sẽ ủy quyền cho công ty cung cấp cho đại lý. Hoặc nhà thầu phụ tất cả các thông tin cần thiết cho các dịch vụ mà họ đảm nhận.
 5. Nếu công ty nhận được hợp đồng hoặc tài liệu liên quan đến bên ủy thác và bên thứ ba. Chẳng hạn như hợp đồng mua bán, thư tín dụng, vận đơn, v.v.. Các tài liệu này chỉ mang tính tham khảo và không mở rộng. Hoặc giới hạn phạm vi dịch vụ hoặc chức trách mà công ty đảm nhận.
 6. Bên ủy thác hiểu và xác nhận rằng Công ty mặc dù cung cấp dịch vụ. Nhưng không thay thế vị trí của bên ủy thác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Cũng không miễn nhiệm bất kỳ nghĩa vụ nào của bên ủy thác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Ngoài ra cũng như không thừa nhận, không giảm nhẹ, không miễn trừ, không cam kết hủy bỏ. Bất cứ trách nhiệm của bên ủy thác với bất cứ bên thứ 3 nào. Hoặc của bất cứ bên thứ 3 nào đối với bên ủy thác.
 7. Nếu bên ủy thác yêu cầu Công ty tiến hành lưu mẫu. Thời gian lưu giữ của tất cả các mẫu là tối đa 3 tháng. Hoặc thời gian tối thiểu cho phép theo tính chất của mẫu. Sau khi hết hạn, công ty chấm dứt mọi trách nhiệm đối với các mẫu này. Và sẽ tiến hành xử lý mẫu tuân theo hướng dẫn quản lý nội bộ. Nếu bên ủy thác không cung cấp các văn bản yêu cầu tiến hành lưu hàng mẫu của công ty. Thì công ty sẽ tiến hành xử lý mẫu theo hướng dẫn quản lý nội bộ.

Trách nhiệm của bên ủy thác

 1. Bên ủy thác phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin, hướng dẫn và tài liệu. Trước khi chúng tôi báo giá và cung cấp dịch vụ thử nghiệm để cho các dịch vụ được chỉ lệnh được thực hiện.
 2. Với bất kỳ các mẫu được ủy thác hoặc là bất cứ những rủi ro tiềm ẩn. Hoặc là mối nguy hại thực tế đã biết trước trong quá trình thử nghiệm. Bao gồm các nguyên tố hoặc chất phóng xạ, độc hại, nguy hiểm hoặc gây nổ, ô nhiễm môi trường. Hoặc là tiềm ẩn mối nguy hại từ việc ngộ độc thì bên ủy thác phải thông báo trước cho công ty.

Khoản phí và thanh toán

 1. Phí thử nghiệm không được xác định khi công ty chấp nhận ủy thác. Hoặc đàm phán hợp đồng của bên ủy thác sẽ được thực hiện. Theo các tiêu chuẩn tính phí mới nhất của công ty.
 2. Bên ủy thác phải trả các phí thử nghiệm có liên quan trước khi mẫu được ủy thác thử nghiệm. Nếu khi mà bên ủy thác có thỏa thuận hoặc ký hợp đồng khác hợp tác với công ty. Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo các điều khoản quy định trong hợp đồng.
 3. Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề và chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện dịch vụ. Công ty sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho bên ủy thác về thời gian. Và chi phí bổ sung cần thiết để hoàn thành dịch vụ.
 4. Bên ủy thác không có quyền giữ lại hoặc trì hoãn bất kỳ khoản thanh toán nào cho Công ty. Do bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hoặc khấu trừ nào với Công ty.
 5. Công ty có thể quyết định khởi kiện đến bất kỳ tòa án có thẩm quyền. Để thu hồi các khoản cần thanh toán nhưng chưa thanh toán.

Đình chỉ và chấm dứt dịch vụ

Công ty có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ ngay lập tức. Và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu xuất hiện các trường hợp bên dưới:

 • Bên ủy thác đã không hoàn thành bất kỳ trách nhiệm nào của mình. Sau khi có thông báo về sơ suất của mình bên ủy thác trong vòng mười ngày không khắc phục.
 • Bên ủy thác tồn tại bất kỳ trường hợp nào như: Đình chỉ thanh toán, sắp xếp với các chủ nợ, phá sản, mất khả năng thanh toán. Quản lý phá sản hoặc đình chỉ kinh doanh.

Trách nhiệm và bồi thường

 • Công ty không phải là công ty bảo hiểm cũng không phải là người bảo lãnh. Và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong vấn đề này. Nếu bên ủy thác tìm cách đảm bảo không thiệt hại mất mát, thì cần được bảo hiểm đúng cách.
 • Báo cáo kết quả dựa trên thông tin, tài liệu và mẫu được cung cấp bởi bên ủy thác. Hoặc đại diện của bên ủy thác và chỉ có thể được sử dụng để bảo vệ lợi ích của bên ủy thác. Bên ủy thác phải chịu trách nhiệm về các hành động mà mình cho là phù hợp. Theo báo cáo kết quả và đối với bất kỳ hành động nào được thực hiện. Hoặc không được thực hiện dựa trên báo cáo kết quả. Công ty và mọi thành viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bên ủy quyền hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Công ty và bất kỳ thành viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ nào của công ty. Không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với bên ủy quyền hoặc bất kỳ bên thứ 3 nào. Về kết quả không chính xác nào từ các thông tin không rõ ràng, không chính xác, không đầy đủ, sai lệch đã cung cấp cho công ty.
 • Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lý do nào vượt ngoài tầm kiểm soát của công ty. Bao gồm việc bên ủy thác không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình. Việc trực tiếp hoặc gián tiếp trì hoãn, một phần hoặc tất cả các dịch vụ không được thực hiện.
 • Liên quan đến mất mát, thiệt hại hoặc bất kỳ loại khiếu nại nào. Trách nhiệm pháp lý của Công ty trong mọi trường hợp không vượt quá năm lần phí phí dịch vụ tiêu chuẩn của mẫu mục tiêu.
 • Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào. Bên ủy thác phải thông báo bằng văn bản cho Công ty trong vòng 30 ngày. Kể từ ngày phát hiện ra khiếu nại bị cáo buộc. Và vụ kiện phải được nộp trong vòng một năm kể từ ngày dưới đây. Nếu không trong mọi trường hợp Công ty sẽ được miễn trừ trách nhiệm hoàn toàn. Cho tất cả các yêu cầu bồi thường tất cả các chi phí, thiệt hại, tổn thất gây ra.
 • Ngày mà công ty thực hiện dịch vụ mà thiệt hại phát sinh hoặc
 • Ngày mà bất cứ các cáo buộc không thực hiện dịch vụ.

Khác

 • Nếu bất kỳ một hoặc nhiều điều khoản trong điều khoản chung được coi là bất hợp pháp. Hoặc không thể thi hành, tính hợp lệ, tính hợp pháp. Tính thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không vì thế mà bị ảnh hưởng hoặc giảm bớt.
 • Trong quá trình cung cấp dịch vụ và trong 1 năm sau. Bên ủy quyền sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp lôi kéo, nói xấu hoặc thuê nhân viên của Công ty rời khỏi vị trí của Công ty.
 • Tên và đăng ký kinh doanh của Công ty không được phép dùng cho mục đích quảng cáo. Mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty.
 • Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Việt và phiên bản tiếng Trung của điều khoản chính sách dịch vụ này. Thì phiên bản tiếng Trung áp sẽ được dụng.

Pháp quyền

Luật điều chỉnh, quyền tư pháp và phán quyết tranh chấp. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ việc cung cấp dịch vụ sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và được giải thích theo luật pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và tất cả các tranh chấp sẽ được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.