Dịch vụ đào tạo

Dựa trên kiến thức chuyên sâu về các quy định sản phẩm trong nước và quốc tế và hệ thống quản lý chất lượng, CTT có thể tùy chỉnh các buổi hội thảo và đào tạo kỹ thuật, bao gồm cập nhật quy định, luật dán nhãn, kiểm tra đặc tính an toàn sản phẩm, v.v. cho nhân viên quản lý chất lượng và nhà cung cấp để hỗ trợ quản lý chuỗi cung ứng và thúc đẩy phát triển bền vững.