Dịch vụ thiết lập phòng thí nghiệm

CTT có thể cung cấp các giải pháp toàn diện về lập kế hoạch xây dựng phòng thí nghiệm, phân bổ nguồn lực, thiết lập hệ thống, tiền đánh giá, đào tạo nhân sự, quản lý vận hành, v.v. với kinh nghiệm quản lý phòng thí nghiệm chuyên nghiệp. Chúng tôi giúp khách hàng ở mọi giai đoạn xây dựng và vận hành phòng thí nghiệm để đảm bảo phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu ISO17025.