Quy định CAN đối với đồ chơi

Quy định về Đồ chơi SOR 2011-17 của Đạo luật An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Canada (CCPSA) quy định các đặc tính cơ học và vật lý, tính dễ cháy, đặc tính hóa học, đặc tính điện và yêu cầu ghi nhãn của đồ chơi.

Quy định/ Tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn

Nội dung

SOR/2011-17

Tiêu chuẩn đối với đồ chơi

Tiêu chuẩn này bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu sau:

1. Gói hàng

2. Mối nguy cơ học l

3. Các mối nguy hiểm về điện

4. Các mối nguy hiểm về thính giác

5. Mối nguy hiểm về nhiệt và dễ cháy

6. Độc tính

SOR/2016-193

Quy định đối với vật liệu phủ bề mặt

Tổng chì≤90 mg/kg;Thủy ngân≤10 mg/kg

SOR/2018-83

Các sản phẩm tiêu dùng có chứa chì được phê chuẩn của Canada

Tổng lượng chì≤90 mg/kg

SOR/2016-188

Quy định Phthalates

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu về phthalate đối với nhựa vinyl trong đồ chơi hoặc vật dụng chăm sóc trẻ em

SOR/2014-254

Quy định đối với sản phẩm có chứa thủy ngân

Áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào có chứa thủy ngân và các hợp chất của nó

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Cập nhật thông tin về ngành kiểm định, công nghiệp, xuất nhập khẩu...

THÔNG BÁO KIỂM ĐỊNH

Cập nhật thông báo từ các tổ chức chứng nhận kiểm soát chất lượng

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Cập nhật thông tin mới nhất từ CTT Lab