SVHC trong chứng nhận REACH – EU

Trong quá trình sản xuất hàng ngày, khách hàng Châu Âu thường sẽ yêu cầu doanh nghiệp kiểm nghiệm sản phẩm có chứa SVHC hay không và liệu có đáp ứng các yêu cầu của REACH hay không. Tuy nhiên, các thuật ngữ này đến từ đâu, các yêu cầu cụ thể là gì và làm thế nào để phân biệt chúng, các doanh nghiệp thường sẽ không rõ ràng. Trên thực tế, các thuật ngữ SVHC, các chất được REACH cho phép và các chất bị hạn chế của REACH là đều các yêu cầu của các quy định cụ thể của REACH để kiểm soát việc sử dụng các chất hóa học trong sản phẩm.

Các yêu cầu này có thể được chia thành ba loại chất do các phương pháp kiểm soát, đó là: SVHC (Chất cần quan tâm rất cao), Chất được phép và Chất bị hạn chế, tương ứng với ba danh sách: Danh sách SVHC, REACH Phụ lục 14, REACH Phụ lục 17.

Hãy cùng phân tích chi tiết về SVHC (Các chất cần quan tâm rất cao)

svhc reach eu

Định nghĩa SVHC

SVHC: Substance of Very High Concern(Các chất được quan tâm cao). SVHC mỗi năm thường được cập nhập một lần vào tháng 1 và tháng 7.  Tính đến tháng 10/2021, SVHC có tổng cộng là 219 chất

Đặc điểm SVHC

Phân loại theo điều 57 của quy định REACH, tổng cộng có 6 loại:

No.Category
1C: Carcinogen (gây ung thư)
2M: Mutagenic (gây đột biến)
3R: Reproduction (giảm sinh sản)
4PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (bền bỉ, tích lũy sinh học và độc hại
5vPvB: very Persistent and very bioaccumulative (rất bền và tích lũy sinh học)
6Others (Khác)

Các quy định của REACH chi phối các yêu cầu SVHC

1. Thông báo:Nếu hàm lượng SVHC trong các mặt hàng sản xuất tại EU hoặc xuất khẩu sang EU> 0,1% và đồng thời đáp ứng> 1 tấn / năm thì cần thông báo cho ECHA;

2. Lưu ý: Nếu hàm lượng SVHC trong các sản phẩm được sản xuất tại EU hoặc xuất khẩu sang EU> 0,1%, bạn cần thông báo cho chuỗi cung ứng về thông tin của chất.

Kể từ ngày 5 tháng 1 năm 2021, các nhà cung cấp các mặt hàng trên thị trường EU có chứa các chất trong Danh sách Ứng cử viên ở nồng độ trên 0,1% trọng lượng phải thông báo các mặt hàng này tới cơ sở dữ liệu SCIP của ECHA. Nhiệm vụ này xuất phát từ Chỉ thị Khung về Chất thải.

Với sự kiểm soát quy định ngày càng chặt chẽ của EU, đặc biệt, các khách hàng có các sản phẩm liên quan xuất khẩu sang châu Âu cần lưu ý kịp thời các quy định và đáp ứng các yêu cầu kiểm tra quy định, để giảm thiểu rủi ro xuất khẩu và hoàn thành giao dịch thành công.

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Cập nhật thông tin về ngành kiểm định, công nghiệp, xuất nhập khẩu...

THÔNG BÁO KIỂM ĐỊNH

Cập nhật thông báo từ các tổ chức chứng nhận kiểm soát chất lượng

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Cập nhật thông tin mới nhất từ CTT Lab