Thử nghiệm môi trường

Với sự phát triển của nền kinh tế, vấn đề môi trường xảy ra thường xuyên. Nước thải công nghiệp, sa mạc hóa đất đai, rác thải sinh hoạt, khí thải công nghiệp, mưa axit, tràn dầu, tiếng ồn, ô nhiễm phóng xạ dẫn đến phá hủy hệ thống môi trường sinh thái, thậm chí đe dọa nguồn cung cấp thực phẩm và môi trường sinh tồn của con người. 

Với các chuyên gia giàu kinh nghiệm và thiết bị kiểm tra tiên tiến, CTT cung cấp cho bạn dịch vụ giám sát môi trường một cửa đáng tin cậy. Dữ liệu thử nghiệm là chính xác, đáng tin cậy và có hiệu lực pháp luật.

CTT thành lập phòng thử nghiệm môi trường chuyên nghiệp bao gồm năm lĩnh vực (không khí, nước, tiếng ồn, đất và chất thải rắn), cung cấp cho khách hàng giám sát môi trường của hệ thống, đánh giá môi trường, giám sát môi trường không khí trong nhà, thử nghiệm môi trường OHSAS 18000 và các dịch vụ khác.

Phạm vi dịch vụ

– Kiểm tra nước

– Kiểm tra khí thải công nghiệp & không khí

– Thử nghiệm thu hồi dầu khí

– Vệ sinh công cộng

– Kiểm tra tiếng ồn

– Kiểm tra bức xạ

– Kiểm tra đất & Điều tra địa điểm bị ô nhiễm

– Xét nghiệm Y tế học đường

– Khảo nghiệm Sản phẩm Phân bón